Disclaimer & privacy policy

Disclaimer

Deze website is eigendom van Antwerp Giants vzw.

Contactgegevens:
Antwerp Giants vzw
Heylen Vastgoed Basket Campus
DPO Ive Simons
Gasthuishoevestraat 71, 2170 Merksem
+32 (0)3 314 16 12
info@antwerpgiants.be
BE 0455 284 247

Tijdens activiteiten van Antwerp Giants vzw en Merksem Sport vzw kan de club foto’s etc. nemen en gebruiken voor promotionele doeleinden op haar eigen kanalen. Dit behoudens bezwaar van de deelnemer of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s).

Door het bezoeken en gebruikmaken van deze website verklaart u uitdrukkelijk akkoord te zijn met volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, beeldmateriaal en andere inhouden van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Antwerp Giants vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Antwerp Giants vzw tracht met veel aandacht en zorg alle informatie op haar website juist, volledig en up-to-date te houden. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet helemaal juist, volledig of nauwkeurig is bijgewerkt. In het geval van onjuistheden of informatie die niet beschikbaar is, kan u altijd contact opnemen met ons secretariaat door te mailen naar info@antwerpgiants.be. Zij volgen alles verder op.

Alle informatie op onze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De gebruiker van de website mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Antwerp Giants vzw kan niet garanderen dat haar website volledig vrij is van onderbrekingen van technische aard. De club kan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan programma’s, computerapparatuur of -systemen of dergelijke te wijten aan het gebruik van haar website.

Antwerp Giants vzw is evenwel niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar website.

De website bevat hyperlinks die doorverwijzen naar websites of informatiebronnen van derden. De club kan geen garantie bieden over de juistheid en inhoud van de doorverwezen websites en informatiebronnen van derden en impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhouden.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.

 

Privacy policy

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor Antwerp Giants vzw erg belangrijk. Deze privacy policy beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens op onze website www.antwerpgiants.be verwerken.

Wetgeving Persoonsgegevens

Wetgeving Persoonsgegevens betekent: (i) U Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Antwerp Giants vzw is een Belgische vzw gevestigd te Gasthuishoevestraat 71, 2170 Merksem. Wij zijn geregistreerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer BE 0455 284 247. Onze contactgegevens zijn bovenaan in de disclaimer terug te vinden.

Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden verder vermeld in deze privacy policy.

Persoonsgegevens

Antwerp Giants vzw verwerkt volgende persoonsgegevens over u: (i) Naam, (ii) Adres, (iii) E-mailadres, (iv) Lichaamskenmerken, (v) Sociale media accountinformatie, (vi) IP-adres, (vii) Rekeningnummer, (viii) Voorkeuren, (ix) Marketingvoorkeuren, (x) Geboorteatum, (xi) Telefoonnummer, (xii) Ticketinggegevens, (xiii) Bedrijfsgegevens, (xiv) Taalvoorkeur en (xv) Contactvoorkeur.

Doeleinden van de verwerking

Antwerp Giants vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: (i) Gebruik van de website, (ii) Profilering, (iii) Verkopen van basketbaltickets of tickets van gerelateerde events, (iv) Verkopen van producten uit de online webshops, (v) Versturen van direct marketingmails over producten of diensten van Antwerp Giants vzw of van haar partners aan de betrokkene, (vi) Het registreren van de betrokkene op de online nieuwsbrief van Telenet Giants Antwerp, (vii) Het beantwoorden van vragen die via online contactformulieren of via e-mail zijn gesteld, (viii) Gepersonaliseerde dienstverlening.

Antwerp Giants vzw zal u voorafgaandelijk informeren indien ze van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze privacy policy.

De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze privacy en cookie policy beschreven.

Doorgifte van persoonsgegevens

Antwerp Giants vzw zal uw persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

Periode waarbinnen wij uw persoonsgegevens zullen bewaren

Antwerp Giants vzw zal uw persoonsgegevens bewaren voor volgende periodes: (i) Gedurende de duurtijd tijdens dewelke u onze website en diensten gebruikt, (ii) Voor zolang als noodzakelijk voor bovenvermelde doeleinden, (iii) Voor zolang Antwerp Giants vzw wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren.

Uw rechten

In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens hebben onze bezoekers het recht om: (i) Toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (ii) De beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (iii) Uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, (iv) Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar info@antwerpgiants.be, of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.

Wijzigingen aan deze privacy policy

Antwerp Giants vzw heeft het recht om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen.